spurriemokken lid worden

wijzigingen programma i.v.m. corona maatregelen

wijzigingen programma i.v.m. corona maatregelen

Bèste Spurriemökke en Spurriemökkinne,

 

Wej lève mit zien alle momenteel ien unne biezondere tied, dat is aoveral um ons hin te zien en te merke. Wej hebbe ankommend seizoen nie alliën te make mit ut vastelaovesvirus, mar ok mit ut Coronavirus. De afgeloëpe periode het dit al behuurlijke ienvloed gehad op os doen en laote. 

Ongetwiefeld zulle wej hier ok de kommende maonde nog mit te make kriege. De coronamaatregele zulle de ankommende tied nog gaon verandere, en dat kan zowel positief als negatief uutpakke. En umdat wej normaal gesproke rond dizze tied de urste vurbereidinge vur ut neje seizoen treffe, motte wej toch alvast wat wier vuruut denke, en ok beslissinge neme, mit de kennis die we nou hebbe. Middels dit bericht wille wej ollie dan ok alvast op de högte brenge van un antal belangrieke zake vur ut ankommend seizoen, wat d’r iets anders uut zal zien dan gillie gewend zien.

Vuralsnog probiere wej de uutgestelde Jaorvergadering en seizoensopening op 11-11 dur te laote gaon, mit ienachtneming van de corona-regels. Op ut moment van schrieve meuge daor max. 30 persoëne bej anwezig zien. Binnekort kumt der un neje uutnuëdiging waorbej gej ow kunt anmelde vur de vergadering, dit zal dan ok digitaal te volge zien.

Op de urste zondag van ut neje joar is normaal gesproke de Prinseproclamasie. Mit de huidige stand van zake zien wej gen goeie manier um dit verantwoord te laote platsviende. Wej hebbe daorum beslote um vur ankommend seizoen gen nej Prinsepaar en gen nej Jeugdprinsepaar uut te laote komme. Dit halt ien dat ozze huidige Prins Fabian en Prinses Lonneke anblieve; gelukkig han zej nog mier as zat energie aover um d’r nog un paar daag an vast te plekke!

Ut Prinsraoje en beide Prinseresepsies gön dan ok nie dur, uiteraard.

Os traditionele fiëst der fiëste, ut Ald Wieverbal, zal nie platsviende ien ut seizoen 2020/2021.

Vur den Bonte Aovend zien wej druk bezig mit un Coronaproof alternatief waorbej gej de deur nie uut hoeft. Wej zien bezig um same mit de Oelderse artieste un moj programma same te stelle. Op korte termijn zulle wej verdere ienvulling van dizze aovend via de mediakanale naor ollie communiciere. Laot zaoterdag 23 jannewarie dan ok ien ow agenda staon!
Umdat de Bonte Aovende op un andere manier iengevuld zulle werre halt dit ok ien dat wej dit jaor nie bej de leje an de deur komme vur de lidmaatschappe. Gen zörreg: Ge blieft gewoën lid!

De Seniorenmiddag/-Aovend göt ankommend seizoen nie dur.

Wat betreft de carnavalsdaag zelf: Daor wille wej ien december un definitief besluut ovver neme. Dit is iets wat nog wat wier weg is, en kunne we te zijner tijd kieke naor de meugelijkhede en onmeugelijkhede ien die periode. Zoëas de verwachtinge nou zien zal de Vastelaovend ien 2021 ok nie op de normale manier gevierd kunne werre. Hieraover zulle wej eind december berichte.

 Uiteraard gaon wej kieke of wej toch nog dinge kunne organisiere zoëdat wej iederiën toch nog un bietje ut vastelaovesgevuul kunne gève, echter mit de huidige maatregele zien de meugelukhede natuurluk beperkt. Wej zien ien ieder geval wel vurnemes um unne carnavalskrant uut te brenge, echter zal dit ok un spesjale edisie werre.

Duudelijk mugt zien dat de gezondheid van alle Spurriemökke en Spurriemökkinne veurop stöt en wej daorum tot dees beslissinge zien gekomme.

Zien der vroage of onduudelijkheden nim dan contact op mit os secretariaat: secretariaat@spurriemok.nl, en verder wille wej ollie zegge: Blief gezond !

Bestuur en Raod van 11

 V.V. De Spurriemök

Terug naar overzicht
© 2022
Created by